Chinese Dark Chess

Results

Program Origin Score Games Title
Modark Taiwan Shi-Jim Yen 5 (7) 4 1 (Gold)
Dark Chess Beta Taiwan Cheng-Hsiao Hsieh 5 (6.5) 4 2 (Silver)
Leave Or Lose Taiwan Meng-Tsung Tsai 4.5 4 3 (Bronze)
Flipper Taiwan Bo-Nian Chen 3.5 4
Dark_Chesser China Hung-Jui Chang 2 4

Cross-table

Dcb Dc Fl Lol MO Score
1 Dcb X 2 1 1.5 0.5 5 (SODOS=6.5)
2 Dc 0 X 1.5 0 0.5 2
3 Fl 1 0.5 X 1 1 3.5
4 Lol 0.5 2 1 X 1 4.5
5 MO 1.5 1.5 1 1 X 5 (SODOS=7)

Matches

A B By Pass
1 1400 - 1600 Dcb - MO 0.5 - 1.5 Dc - Lol Fl
2 1600 - 1800 Dcb - Lol Fl - MO 1 - 1 Dc
3 1900 - 2100 Dc - Fl Lol - MO Dcb
4 1400 - 1600 Dcb - Fl Dc - MO 0.5 - 1.5
F-,B=)
Lol
5 1600 - 1800 Dcb - Dc Fl - Lol MO