Nonograms

Results

Program Origin Score Games Title
Cpuzzler Taiwan Shi-Jim Yen 2 2 1 (Gold)
Enigma Taiwan Jr-Chang Chen 1 2 2 (Silver)
Octopus Taiwan Hsin-Hung Chou 0 2 3 (Bronze)

Cross-table

Cpu Eni Oct Total
1 Cpu X 1 1 2
2 Eni 0 X 1 1
3 Oct 0 0 X 0