MEER VOORGEDEFINIEERDE FUNCTIES

Hoewel de meeste van de volgende procedures met behulp van de eerder beschreven procedures gedefinieerd kunnen worden. Is het beter de voorgedefinieerde versie te gebruiken omdat die meer efficiënt is.

Operaties op lijsten

Bij de definitie van CONS beperkten we ons eerder tot de situatie met een lijst als tweede argument. Ook wanneer het tweede argument van CONS geen lijst is, geeft Lisp een bruikbaar resultaat; een pair. Een pair heeft een CAR en een CDR, en wordt voorgesteld als een lijst met CAR en CDR gescheiden door een dot.

> (define x (cons 'a 'b))
(A . B)
> (car x)
A
> (cdr x)
B
> (cadr x) ; = (car (cdr x)) = (car 'B)
ERROR: cadr: Wrong type in arg1 b

Zoals gezegd zijn lijsten intern eigenlijk gerepresenteerd als paren. Een lijst is ofwel leeg, ofwel een paar met als CDR een lijst. Bijvoorbeeld, een lijst met twee elementen is een paar waarvan de CAR het eerste element van de lijst is, en de CDR een paar met als CAR het tweede element van de lijst, en als CDR de lege lijst.

(a b) = (a . (b . ()))

Nuttige voorgedefinieerde functies om lijsten te manipuleren zijn de volgende:

> (list-ref '(1 2 3) 0)
1
> (list-ref '(1 2 3) -1)
ERROR: list-ref: Wrong type in arg2 -1
> (list-ref '(1 2 3) 3)
ERROR: list-ref: Argument out of range 3

> (list-tail '(aap noot mies) 0)
(AAP NOOT MIES)
> (list-tail '(aap noot mies) 1)
(NOOT MIES)
> (list-tail '(aap noot mies) 3)
()
> (list-tail '(aap noot mies) 4)      ; = (cdr '())
ERROR: list-tail: Wrong type in arg1 ()

> (define l1 '(l1))
(L1)
> (length l1)
1
> (length (append l1 l1))
2
> (list-tail l1 (length l1))
()
> (reverse '(de laatsten zullen de eersten zijn))
(ZIJN EERSTEN DE ZULLEN LAATSTEN DE)
> (reverse '(a  m a n  a  p l a n  a  c a n a l  p a n a m a))
(A M A N A P L A N A C A N A L P A N A M A)
> (define x '(m o o i e z e d e n i))
(M O O I E Z E D E N I)
> (append x (cdr (reverse x)))
(M O O I E Z E D E N I N E D E Z E I O O M)
> (define *life* '(yesterday today tomorrow))
(YESTERDAY TODAY TOMORROW)
> (car (cdr *life*))
> (define lis-a '(1 2 3))
(1 2 3)
> (set-car! lis-a 34)
(34 2 3)
> (set-cdr! lis-a '(55))
(34 55)
> (set-cdr! lis-a '())
(34)
TODAY

Operaties op getallen

Voorgedefinieerde operaties zijn: <, >, EXPT (machtsverheffing), EXP (exponent), SQRT (vierkantswortel), ABS (absolute waarde), GCD (grootste gemene deler van reeks getallen), LCM (kleinste gemene veelvoud), en LOG (natuurlijke logaritme). Daarnaast zijn er de gebruikelijke trigonometrische functies SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, en ATAN.

De procedures FLOOR, CEILING, TRUNCATE en ROUND, telkens met een reëel getal als argument, retourneren gehele getallen; respectievelijk de grootste integer niet groter dan het argument, de kleinste integer niet kleiner dan het argument, het getal zonder decimale gedeelte, en de afgerond dichtste integer.

> (expt 2 6)
64
> (sqrt 24)
4.898979485566356
> (abs -12)
12
> (gcd 144 36 48)
12
> (lcm 12 44 36)
396
> (log 64)
4.1588830833597
> (truncate 3.6)
3
> (round 3.6)
4
> (ceiling 3.6)
4
> (floor 3.6)
3

Operaties op strings

Strings worden vooral gebruikt voor tekstmanipulatie. Er zijn primitieve procedures voor de creatie en manipulatie van strings.

> (make-string 10 #\a)
"aaaaaaaaaa"

> (make-string 2)
" "
> (string #\a #\b #\space #\c)
"ab c

> (string-length "appelflap")
9
> (string-ref "a b c" 1)
#\space

> (substring "aardappel" 4 (string-length "aardappel"))
"appel"

> (string-append "aard" "+" "appel")
"aard+appel"

> (string-set! "appel" 0 #\A)
"Appel"

Operaties op characters

> (char-upcase #\a)
#\A
> (char-downcase #\Z)
#\z
(char-downcase #\space)
#\space

Operaties op vectoren

De volgende procedures werken zoals de analoge lijst- en string functies.
> (make-vector 10 'aap)
#(aap aap aap aap aap aap aap aap aap aap)

> (make-vector 2)
#(# #)

> (vector 'aap 'noot '(mies en andere))
#(aap noot (mies en andere))

> (vector-length #(1 2 3 4 5))
5

> (vector-ref #(aap noot (mies en andere)) 2)
(mies en andere)

Walter Daelemans <Walter.Daelemans@kub.nl>
Last modified: Tue Mar 18 13:43:33 1997